Osídľovanie Javoria

Nepravidelné osídľovanie podhorských oblastí stredného Slovenska sa začalo približne v eneolite, no do konca 17. storočia nebola osídlená podstatná časť územia. Obyvateľstvo sa sústredilo hlavne do kráľovského mesta Zvolen a Zvolenskej Slatiny. Neskoršie sa začali postupne kolonizovať aj vyššie položené miesta.


V súvislosti s osídľovaním územia dochádzalo k postupnému odlesňovaniu za účelom získania nových poľnohopodárskych plôch, stavebného materiálu ako aj paliva. Rozvoj banskej ťažby si vyžadoval zásahy do lesov na strednom Slovensku. Nekontrolovateľnú a živelnú ťažbu mala odstrániť "Inštrukcia kráľovnej Márie" z r. 1540, vydaná na ochranu lesov. Ferdinand I. vydal "Zákon proti páchateľom lesných priestupkov" ako aj zákaz pasenia kôz v lesoch (1558). V r. 1565 bol vydaný "Lesný poriadok Maximiliána II.", prvé mocenské opatrenie proti ničeniu lesov. O dvesto rokov neskoršie (1769) Mária Terézia vydala nový lesný poriadok pre Uhorsko - "Tereziánsky lesný poriadok pre Uhorsko", ktorý vyšiel aj po slovensky v r. 1770 ako "Porádek hor aneb lesuw zachování". V r. 1771 nariadila cisárovná, aby na pustých alebo odlesnených miestach boli vysádzané resp. dosádzané nové lesné porasty.


detvianski kosci

Množstvo prirodzených poľán a čistín s bohatými a sviežimi trávnymi porastami predurčovali oblasť vrchov Javoria na pasenie dobytka. Už začiatkom 19. storočia kupovali obchodníci mladý dobytok z južných častí, cez leto ho chovali na hôrnych pasienkoch a vykŕmený znovu predávali aj ako ťažný dobytok späť na juh, kde bol nedostatok pasienkov. Nové orné plochy sa získavali často veľmi obtiažne, či už čiastočným klčovaním a vypaľovaním krovinatých porastov alebo premenou pasienkov a obtiažne sa aj obrábali pre vysoký výskyt skeletu v pôde. Zozbierané kamene sa ukladali do hroblí vo forme terás či hraničných pásov, oddeľujúcich jednotlivé pozemky. Takisto boli základným stavebným materiálom pre domy a hospodárske budovy osadníkov. Ťažko dorábané poľnohospodárske plodiny sa pestovali pre vlastné uspokojenie. Prevažovali obilniny a zemiaky.


Vzhľadom na bohatý výskyt zveri však bola krajina pre zemepánov cennejšia ako poľovný revír než málo úrodná pôda.



Ladislav Medňanský (1852-1919) - Kosci na detvianskych lúkach

Javorie v čase Uhorska

Uhorsko bolo integrálnou a trvalou časťou habsburskej (rakúsekj) monarchie a do roku 1867 bolo politicky aj hospodársky zväčša riadené z Viedne. Uhorsko zaberalo územie mnohých národov, z čoho pramenil aj jazykový problém. Ako úradný jazyk sa spočiatku používala latinčina, v rokoch 1784 - 1790 a 1848 - 1867 nemčina a v rokoch 1836 - 1848 a 1868 - 1918 maďarčina. Zastúpenie slovanských jazykov (neskôr najmä slovenčiny) bolo také vysoké, že uprostred stredoveku franskí kronikári označovali Uhorsko ako slovanskú krajinu. Názov Uhorsko je pravdepodobne odvodený od slova Uhri - starí Maďari.


Viglas

Župa (maď. vármegye, lat. comitatus) je slovenský názov územnosprávnych (administratívno-územných) jednotiek štátnej správy v Uhorsku v rokoch 1849 - 1918, ktoré nahradili dovtedajšie šľachtické stolice a územne na ne nadviazali. Na Slovensku (ešte ako súčasti Česko-Slovenska) bolo župné zriadenie zrušené v r. 1928 a prechodne obnovené cez druhú svetovú vojnu (samostatné Slovensko). V rámci žúp (a predtým aj v stoliciach) existovali aj panstvá ako najnižšie územné jednotky.


Juhovýchodná oblasť Javoria tvorí prirodzenú hranicu (rozvodnicu) povodí Hrona a Ipľa. Túto hranicu sledovalo aj administratívne (župné) členenie vtedajšieho Uhorska - hranica oddeľovala Zvolenskú a Novohradskú župu. Oblasť Blýskavice ležala na hranici troch panstiev - Vígľašského, Divínskeho a Modrokamenského.


Vznik sklární v Javorí

Spolu s Ostrôžkami tvorí Javorie "horskú stráž" na juhu stredného Slovenska, ktorá v čase tureckej okupácie obmedzila postup osmanských vojsk. Tie od polovice 16. storočia obsadili takmer celé južné Slovensko a necelých 50 rokov ho držali pod tureckou správou. Neskôr Turci naďalej (až do r. 1685) podnikali pustošivé nájazdy z juhu k stredoslovenským banským mestám, čo zapríčinilo čiastočné vyľudnenie južných oblastí stredného Slovenska a spôsobilo aj osídlenie vyšších polôh priľahlých pohorí.


Avšak už od r. 1570 nariadil vtedajší zvolenský a hontiansky župan a pán Divínskeho a Modrokamenského hradu Ján Balassa vytvárať v horách záseky a priekopy, ktoré mali Turkom sťažiť postup do Zvolenskej župy a na banské mestá. Podľa záznamov sa takýto obranný zásek tiahol od Dobrej Nivy cez Javorie a Ostrôžky až po Divín. Drevorubači, pracujúci na tejto obrannej línii, sa zrejme aj zo strachu pred Turkami usadili v horských sedlách ako neskorší pastieri či roľníci a zakladatelia horských osád.


ViglasTivadar Dörre (1858-1932) - Vígľašský zámok

Po porážke osmanských vojsk potrebovala krajina všetky remeslá pre svoju obnovu, sklárstvo nevynímajúc. Územie Javoria (Vígľašské panstvo) a Ostrôžok (Divínske panstvo), bohaté na tri nevyhnutné komponenty na výrobu skla (kremeň, vodu a drevo) bolo akoby predurčené na vznik sklárskych hút. Vígľašskí zemepáni Čákiovci (Csáky) a Esterháziovci (Esterházy) veľmi dobre vedeli zachytiť dobový trend a tak už od konca 17. storočia zakladajú manufaktúrnu výrobu skla na území svojho panstva. Sklárne pod Javorím sa však vytvorili viac bokom od veľkej skupiny sklární medzi Detvou a Lučencom.


Napriek tomu, že rôzne historické zdroje sa čiastočne rozchádzajú v datovaní jednotlivých hút, je história sklárstva veľmi zaujímavým „priemyselným“ míľnikom v tejto oblasti.


História Vígľašskej a Starej Huty

Najstaršou sklárskou hutou zrejme bola vígľašská (Vígles Hutta, Gutta, Hutta) s výrobou cca od r. 1654 (Dolná huta, Horná huta vznikla neskôr) v dnešnej Vígľašskej Hute - Kalinke. Výrobu špecializovali na okrúhle okenné tabule a na duté sklo (fľaše, džbány, poháre). Neskôr, aj z dôvodu vyrúbania okolitých lesov, sa výroba skla presunula do 5 km vzdialenej dnešnej Starej Huty. Sklári, ktorí nenašli uplatnenie v iných hutách zostali v pôvodných usadlostiach a preorientovali sa na drevorubačstvo a roľníctvo.


ViglasDivínsky hrad z r. 1679
rekonštrukčná kresba

Divínska Huta (Divény hutta, Stará Huta) bola skláreň na území Divínskeho panstva. V obecnej kronike je v historickej časti uvedené, že Stará Huta do r. 1751 bola iba osadou pod Ostrovszkym Veprom (Ostrôžkou). V r. 1786 je už ale vedená ako skláreň. V druhej polovici 18. stor. dostala meno Stará Huta (Ó - huta) na odlíšenie od okolitých hutníckych osídlení - staré meno osady bola Huta (Officina Vitraria). V prvom vojenskom meraní územia (1764 - 1787) bola po prvýkrát spomenutá aj Stara Huta. V ďalších vojenských mapovaniach sa striedavo vyskytuje aj názov Divín Huta. V hute vyrábali niekoľko druhov skla - zelené a biele okenné (tabuľové) sklo. V r. 1709 mala sklárska huta 50 ľudí, z toho len 6 - 9 sklárskych majstrov. Ostatní sa zaoberali získavaním, prípravou a prevozom surovín. Vyučení sklári, majstri, neplatili dane a mohli si slobodne zadovážiť drevo potrebné k výrobe skla. Neskôr robili aj kvalitné čisté sklo. Matej Bel vo svojom spise Nitotia Hungriae Novae opisuje Diveny Hutu ako hutu, v ktorej robili sklo kvality porovnateľnej českej – ako krištáľ. Skutočné české majstrovstvo dosahujú až o storočie neskoršie. Ďalšie zmienenie o hute je v r. 1770 počas urbárskeho spísania. Na prelome 18. - 19. st. ľudia odchádzajú za lepším živobytím do iným miest, lebo huta nepostačovala živiť všetkých. V zozname sklární z roku 1856 však už nie je uvedená.



História Blýskavice

Kvalita bukových porastov na úpätí vrchu Javorie (uvádza sa aj Lažtek) rozhodli o založení novej sklárskej huty v lokalite Blýskavica (pod rovnomenným vrchom) pri potoku Tisovník. Názov dostala podľa majiteľa pozemkov baróna Balassu Sándora - Balassa Huta (Balážova Huta) a založili a osídlili ju prevažne sklári z Vígľašskej Huty zo susednej Zvolenskej župy v r. 1809. V jej tesnej blízkosti založili aj osadu Bliskavitza (neskôr Salajka, Blýskavica). Táto oblasť vtedy patrila pod správu obce (Horný) Tisovník. Huta mala jednu pec, tá však nebola v stálej prevádzke, preto sa nepravidelne objavuje v písomnostiach. V r. 1856 však patrila medzi štyri novohradské sklárne (Katarin Huta, Zlatno, Neu Bzova).


oblociarPeter Bohúň (1822-1879) - Sklár

Huta zamestnávala 26 robotníkov, z toho len 8 bolo sklárov. Ostatní boli pomocníci (nádenníci) alebo vyučení v inom remesle (tesári, drevorubači, kuriči, účtovník, ...). Pracovali 200 dní ročne a 12 hodín denne. Muži v tomto období zarábali 2 forinty, ženy 50 a deti 30 grajciarov denne. Produkty - okrúhle a duté sklo sa vyrábali z tomášovských, poltárskych či haličských surovín za pomoci salajky. Salajka sa používala ako prísada do sklárskeho kmeňa pri tavení skla, aby znížila teplotu tavenia kremeňa. Základnou surovinou pre jej výrobu bol popol z bukového dreva. Popol sa nasypal do vody a varil v kotloch, čím vznikol tzv. lúh, z ktorého sa potom odstránila voda. Dochádzalo pritom k vylúhovaniu draselnej soli - uhličitanu draselného a jeho kryštalizácií. Pri výrobe salajky bolo potrebné veľké množstvo popola. Na získanie 1 kg salajky bolo potrebné spáliť takmer 2 tony bukového dreva. Stromy na pálenie sa niekedy vôbec nerúbali, ale pálili na kmeni "zaživa". Do statných stromov sa vydlabala diera a v nej sa založil oheň, ktorý pomaly vyháral, aby neohrozoval okolité porasty. Preto bol popol veľmi vzácnou surovinou. Draselná soľ sa používala aj pri bielení vlny a plátna či výrobe mydla. Salajka sa hlavne dorábala v osade Bliskavica, prezývanou tiež Salajka (a jej obyvatelia salajkári). Správa z roku 1856 sa zmieňuje, že skláreň Baláž-Huta má jednu pec s piatimi panvami, z ktorých tri vyrábajú duté sklo a dve tabuľové. Podľa správy z roku 1874 pracovala v Blýskavici firma Pavel Luczembacher z Pešti a vyrábala na jednej peci zelenku aj kriedové sklo. V r. 1875 vraj však huta definitívne skončila svoju výrobu. Obyvatelia Blýskavice boli nútení odísť za inou prácou alebo sa živiť ako lesní a poľnohospodárski robotníci.


Sklárske remeslo prezrádza aj symbol blízkej Starej Huty - modrý štít s dvomi prekríženými čakanmi so zlatými poriskami ako nástroje na ťažbu rudy potrebnej k výrobe skla a nad nimi "krošňa" so zlatými povrazmi na prenos tabuľového skla, čo symbolizuje biela výplň krošne.


Začiatkom storočia mala Blýskavica ešte 150 obyvateľov, no po 2. svetovej vojne tu ostalo len 10 rodín. V súčasnosti sa Blýskavica čiastočne transformuje na chalupársku osadu.



Zdroje:

Žilák, J.: Z dejín sklárne Balašova Huta. In: Z dejín vedy a techniky stredoslovenského regiónu. Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, 2009

Žilák, J.: Z dejín sklárne vo Vígľašskej Hute. In: História hutníctva v stredoslovenskej banskej oblasti. Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, 2003

Žilák, J: Sklárne na Podpoľaní. Mesto Detva a Podpolianske múzeum v Detve, 2004

Krnáč, P.: Zaniknuté sklárne v okrese Zvolen. Príspevok k dejinám sklárstva. Vlastivedné múzeum vo Zvolene, 1963

Laššák, J: Príspevok k regionálnej histórii - sklárne (internet)

Kolektív: Az Osztrák — Magyar Monarchia írásban és Képben. Budapest, 1898

Wikipédia